فیلتر دسته بندی
فیلتر برند
قطر داخلی
قطر داخلی
mm
mm
قطر خارجی
قطر خارجی
mm
mm
عرض
عرض
mm
mm
جنس محصول
انتخاب جنس...
ویژگی ها
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
60
قطر خارجی:
mm
110
عرض:
mm
28
بار اولیه:
KN
48000
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
60
قطر خارجی:
mm
110
عرض:
mm
22
بار اولیه:
KN
30500
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
65
قطر خارجی:
mm
120
عرض:
mm
31
بار اولیه:
KN
31000
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
60
قطر خارجی:
mm
110
عرض:
mm
28
بار اولیه:
KN
30500
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
65
قطر خارجی:
mm
120
عرض:
mm
23
بار اولیه:
KN
31000
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
60
قطر خارجی:
mm
130
عرض:
mm
31
بار اولیه:
KN
58000
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
60
قطر خارجی:
mm
130
عرض:
mm
46
بار اولیه:
KN
89000
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
65
قطر خارجی:
mm
120
عرض:
mm
31
بار اولیه:
KN
58000
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
65
قطر خارجی:
mm
140
عرض:
mm
33
بار اولیه:
KN
63000
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
65
قطر خارجی:
mm
140
عرض:
mm
48
بار اولیه:
KN
98000
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
70
قطر خارجی:
mm
125
عرض:
mm
24
بار اولیه:
KN
35000
بلبرینگ خود تنظیم FAG
قطر داخلی:
mm
75
قطر خارجی:
mm
130
عرض:
mm
25
بار اولیه:
KN
39000
در حال بارگذاری